Obchodní podmínky

Společnost BIRDCAP  vydává tyto
Obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu) www.birdcap.cz

Článek 1. Prodávající

Prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) je společnost

David Dvořák

se sídlem Suchdol nad Lužnicí sídliště 17.listopadu 563 37806
IČ 0733644, elektronická adresa: telefon:728065597
Číslo účtu:

e-mail david@birdcap.cz
728 065597
239650320/0300 pro platby v Kč

dále také Prodávající nebo Provozovatel.

 

Článek 2. Úvodní ustanovení - obchodní podmínky

 1. 1)  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shopu) www.birdcap.cz.
 2. 2)  Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka v postavení spotřebitele nebo kupujícího - podnikatele).
 3. 3)  Veškeré smluvní vztahy na základě těchto obchodních podmínek jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující jako spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen Zákon) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).
 4. 4)  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
 5. 5)  Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu Prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující jako objednatel používá.
 6. 6)  Prodávající se oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně změnit, přičemž práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z kupních smluv uzavřených před touto změnou, se budou posuzovat podle ustanovení obchodním podmínek účinných v době uzavření kupní smlouvy.

Článek 3. Vymezení základních pojmů

Základními pojmy při uzavírání obchodů v internetovém obchodě www.birdcap.cz. jsou tyto:

 1. a)  Spotřebitelská smlouva: jde o kupní smlouvu, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující (spotřebitel) a na druhé straně Podávající (provozovatel). Smlouva, kde kupujícím je podnikatel je běžnou (nikoliv spotřebitelskou) kupní smlouvou.
 2. b)  Prodávající: jde o osobu, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní (podnikatelské) činnosti a přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu Zboží (zde provozovatel obchodu).
 3. c)  Kupující: Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující - spotřebitel akupující - podnikatel.
 4. d)  Kupující – spotřebitel: každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím (provozovatelem).
 5. e)  Kupující – podnikatel: každá fyzická nebo právnická osobakterá uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím (provozovatelem) za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o

prodeji Zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160 Zákona, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem.

Článek 4. Zboží

 1. 1)  Předmětem prodeje internetového obchodu jsou veškeré druhy Zboží používané při trávení volného času, zejména při kempování a pro obytná auta a karavany.
 2. 2)  Prodávající nabízí prodávané Zboží v internetovém obchodě (dále jen Zboží) na internetové stránce http: www.karavan.cz.
 3. 3)  Označení Zboží a popis jeho hlavních vlastností je uveden u jednotlivého konkrétního Zboží v nabídce Prodávající na odkazu http: www.birdcap.cz/ksiltovky/.

Článek 5. Uzavření smlouvy a informace o uzavřené smlouvě a VOP

 1. 1)  Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Zákona se nepoužije.
 2. 2)  K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím Prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká až okamžikem potvrzení objednávky kupujícího Prodávajícím. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Po dokončení objednávky Prodávající zašle kupujícímu e-mailové potvrzení jeho objednávky. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky prodávajícím.
 3. 3)  Při osobním převzetí Zboží na adrese Rokycanská 761/58, 312 60 Plzeň - Lobzy je však kupní smlouva uzavřena okamžikem převzetí Zboží kupujícím.
 4. 4)  Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 Zákona vyloučeno.
 5. 5)  Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) Zákona vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 6. 6)  Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 7. 7)  Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám.
 8. 8)  Kupní smlouva je uzavřena při osobním převzetí Zboží na adrese Rokycanská 761/58, 312 60 Plzeň - Lobzy okamžikem převzetí Zboží kupujícím; při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím elektronické pošty okamžikem, kdy kupujícímu bude doručeno přijetí jeho objednávky ze strany Prodávajícího.

Článek 6. Dodání Zboží a jeho náklady

 1. 1)  Dodávky Zboží budou dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není Zboží skladem může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Prodávající je povinen obstarat objednané Zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.
 2. 2)  Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího.
 3. 3)  Součástí dodávky není instalace Zboží.
 4. 4)  Zásilka se Zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a záruční list. Návody nejsou součástí balení, ale jsou ke stažení na stránkách www.birdcap.cz. Jako záruční list slouží současně faktura za nákup Zboží.
 5. 5)  Při převzetí Zboží od přepravní služby resp. pošty je kupující povinen si vždy pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, je povinen tuto

informaci uvést do předávacího protokolu přepravní služby, pošty a neodkladně o této skutečnosti informovat Prodávajícího (www.birdcap.cz).

 1. 6)  Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.
 2. 7)  Zboží odebrané kupujícím osobně v prodejně Prodávajícího na adrese Rokycanská 761/58,

312 60 Plzeň - Lobzy je dodáno okamžikem jeho převzetí kupujícím.

 1. 8)  Zboží odesílané na adresu určenou kupujícím se má za odevzdané kupujícímu okamžikem jeho předání prvnímu dopravci používanému internetovým obchodem, při více možnostech zvolenému kupujícím.
 2. 9)  Pro dopravu Zboží na adresu udanou kupujícím bude použit dopravce PPL CZ s.r.o. a na území Slovenské republiky PPL CZ s.r.o., s výjimkou Zboží, které zabalené v přepravním obalu přesahuje 2 metry nebo zasílané na paletách, pro jehož dopravu bude použit dopravce Toptrans EU, a.s.
 3. 10)  Základní náklady na dopravu Zboží v České republice činí částku 119 Kč včetně daně z přidané hodnoty. Základní náklady pro dopravu Zboží na území Slovenské republiky činí částku 490 Kč včetně daně z přidané hodnoty. Tyto náklady mohou být kupujícímu vyúčtovány i dodatečně.
 4. 11)  Dodatečné náklady ve výši 60 kč mohou být účtovány v případě objednání a následného odeslání více komponentů v jedné zásilce, ktérá díky této skutečnosti nebude splňovat parametry PPL (balík nemá pravidelný tvar krychle, kvádru či přesáhne rozměr 150 cm).
 5. 12)  K nákladům na dopravu Zboží nadměrných rozměrů (markýzy, lednice, apod.) se připočítává příplatek ve výši 250 Kč.
 6. 13)  Při jednorázovém nákupu Zboží v celkové hodnotě vyšší než 4 000 Kč s daní z přidané hodnoty (s výjimkou nákupu Zboží nadměrných rozměrů, např. markýzy, lednice apod.) může nést náklady na dopravu Zboží Prodávající. O nehrazení nákladů na dopravu je kupující informován v potvrzení objednávky.

Článek 7. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na kupujícího

 1. 1)  Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny (výhrada vlastnického práva).
 2. 2)  Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím Zboží nebo jeho předáním prvnímu dopravci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

Článek 8. Cena Zboží

 1. 1)  Cena Zboží je uvedena u každého Zboží v nabídce Prodávající na odkazu http: www.birdcap.cz/ksiltovky/.
 2. 2)  Všechny ceny Zboží jsou konečné a jsou uváděny včetně DPH a příspěvků na likvidaci elektroodpadu, resp. dalších poplatků, které je kupující povinen za Zboží zaplatit.
 3. 3)  Veškeré změny cen Zboží jsou vyhrazeny. Nabídka Zboží (včetně akčního Zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti Prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů Zboží nebo omezení doby jeho koupě je v nabídce vždy uvedeno. Cena Zboží je platná v době objednání.
 4. 4)  V případě, že se jedná o speciální Zboží na objednávku, nebo Zboží, které není na skladě, Prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Je-li platná cena Zboží totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a Zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené smlouvy. Pokud bude cena Zboží měněna, zákazník potvrdí, že tuto změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

Článek 9. Platební podmínky

 1. 1)  Základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání Zboží.
 2. 2)  Kupující může dále využít tyto způsoby plateb:
  1. a)  platba kartou při převzetí Zboží na prodejně
  2. b)  platba dobírkou
  3. c)  platba bankovním převodem
 3. 3)  V případě, že kupující zvolí platbu předem, Prodávající vyčká s odesláním Zboží až do splnění povinnosti kupujícího provést platbu.
 4. 4)  Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet Prodávajícího. Lze se též dohodnout na zálohové platbě za Zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat od kupujícího před odesláním Zboží zálohovou platbu v dohodnuté výši. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání Zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.
 5. 5)  Zboží odebrané kupujícím osobně v prodejně Prodávajícího na adrese Rokycanská 761/58, 312 60 Plzeň - Lobzy zaplatí kupující při převzetí Zboží v hotovosti proti předložené faktuře.
 6. 6)  Zboží zasílané kupujícímu na jím určenou adresu zaplatí kupující formou dobírky, přičemž do zásilky se Zbožím bude přiložena faktura (daňový doklad) Prodávajícího. Dobírkou však nebude odesíláno Zboží zasílané na území Slovenské republiky a Zboží, které zabalené v přepravním obalu přesahuje 2 metry nebo je zasílané na paletách.
 7. 7)  Zboží zasílané kupujícímu na území Slovenské republiky a Zboží, které zabalené v přepravním obalu a přesahuje 2 metry nebo je zasíláno na paletách, bude zaplaceno formou úhrady zálohové faktury vystavené na celou cenu Zboží, která bude Kupujícímu zaslána na jeho adresu. Po úhradě zálohové faktury bude Zboží odesláno, přičemž do zásilky Zboží bude přiložena faktura (daňový doklad) Prodávajícího.
 8. 8)  Na základě volby kupujícího Prodávající dodá Zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané Zboží převzít, v opačném případě bude Zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také (již na jeho náklady) znovu odesláno.

Článek 10. Záruka a práva z vadného plnění

 1. 1)  Při prodeji spotřebního Zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě stanovena delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí Zboží ustanovení Zákona o záruce za jakost. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.
 2. 2)  Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Zákona.
 3. 3)  Prodávající odpovídá kupujícímu za dodání Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vadu se považuje také plnění jiného Zboží, jakož i vada v dokladech nutných pro užívání Zboží.
 4. 4)  Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy.
 5. 5)  Kupující je povinen Zboží podle možností prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství (doporučuje se do tří pracovních dnů ode dne převzetí Zboží).
 6. 6)  Zjištěné vady Zboží je kupující povinen oznámit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění Prodávajícímu (doporučuje se do tří pracovních dnů ode dne zjištění vad Zboží), jinak pozbývá právo od kupní smlouvy odstoupit pro vadné plnění.
 7. 7)  Vady Zboží oznámí kupující osobně nebo písemně v prodejně Prodávající na adrese Rokycanská 761/58, 312 60 Plzeň – Lobzy nebo elektronickou poštou na prodej@karavan.cz.
 8. 8)  Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na
  1. a)  dodání nového Zboží bez vady nebo dodání chybějícího Zboží;
  2. b)  na odstranění vady opravou Zboží;
  3. c)  na přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží nebo
  4. d)  na odstoupení od smlouvy (s výjimkami uvedenými výše).
 9. 9)  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na
  1. a)  odstranění vady opravou Zboží nebo
  2. b)  na přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží.
 10. 10)  Kupující při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady sdělí Prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil; provedenou volbu práva z vadného plnění nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího, ledaže žádal opravu Zboží a vada se ukázala jako neodstranitelná. Pokud kupující nezvolí své právo včas, má právo pouze na odstranění vady Zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 11. 11)  Kupující je před prvním použitím Zboží povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu (je připraven ke stažení na www.birdcap.cz) a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním Zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti Prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti Prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.
 12. 12)  Kupující je v souladu s § 2104 Zákona povinen Zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitel, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a Prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
 13. 13)  Na žádost kupujícího je Prodávající povinen vystavit potvrzení v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
 14. 14)  O reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, které zašle na e-mail kupujícího o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá kupujícímu potvrzení, které zašle na e-mail kupujícího o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající vydá kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 15. 15)  Kupující má právo na úhradu nutných, prokazatelně vynaložených, nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
 16. 16)  V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených na toto odstoupení.

Článek 11. Odstoupení od objednávky a kupní smlouvy obecně

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí Zboží (storno objednávky), a to bez jakéhokoliv postihu.

Článek 12. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

1) Kupující, který uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu podle těchto všeobecných obchodních podmínek mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (spotřebitel), je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů a bez

jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on sám nebo jím určená třetí osoba převzala Zboží, resp. od převzetí poslední dodávky Zboží, je-li obsahem koupě několik druhů Zboží nebo se Zboží skládá z několika částí. Aby tato lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy byla dodržena, je Spotřebitel povinen odeslat odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím (postačí odeslat 14. den lhůty).

 1. 2)  O svém odstoupení od kupní smlouvy je Spotřebitel povinen informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem), v němž vždy uvede svoji identifikaci, telefonické popř. elektronické spojení na sebe a číslo svého účtu.
 2. 3)  Spotřebitel je povinen do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat Prodávajícímu Zboží zpět nebo jej předat v prodejně Prodávajícího na adresu Rokycanská 761/58, 312 60 Plzeň - Lobzy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zboží bude odesláno nebo předáno před uplynutím této lhůty.
 3. 4)  Doporučuje se vracet Zboží v původním neporušeném obalu. Zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Doporučuje se Zboží při odeslání pojistit.
 4. 5)  V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) Zákona a § 1832 odst. 3 Zákona nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. Zákona náklady spojené s navrácením Zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace Zboží.
 5. 6)  Rozhodne-li se kupující pro odstoupení ve lhůtě podle odst. 1) a dodrží výše uvedené podmínky, tj. po obdržení vráceného Zboží, nebo pokud Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět Prodávajícímu, podle toho co nastane dřív, vrátí Prodávající Spotřebiteli všechny platby, které od něj na základě kupní smlouvy obdržel s výjimkou nákladů na dodání.
 6. 7)  Peníze za Zboží a náklady na dodání Zboží z internetového obchodu budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na účet kupujícího, a to do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá Zboží nebo prokáže, že Zboží prodávajícímu odeslal.
 7. 8)  Peníze za Zboží, které bude vráceno v prodejně Prodávajícího budou vráceny v hotovosti při převzetí Zboží.
 8. 9)  Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného Zboží v důsledku nakládání se Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti. Byla-li snížena hodnota Zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; Zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit Prodávajícímu v penězích.
 9. 10)  Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1837 Zákona zejména v případech:
  1. a)  o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  2. b)  o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. c)  o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  4. d)  o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím
  5. e)  o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

a dále v dalších případech stanovených Zákonem.

Článek 13. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

1) Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v těchto případech:

 1. a)  Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu Zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu;
 2. b)  v případě zjevné chyby v ceně Zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh Zboží obvyklá).
 3. 2)  Za zjevnou chybu v ceně Zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice), zjevně nízká cena Zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ Zboží obvyklé, aniž by u Zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci), jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu Zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra.
 4. 3)  V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu do 14 kalendářních dnů ode dne storna objednávky ze strany Prodávajícího.

Článek 14. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. 1)  Kupující jako spotřebitel má podle zákona na ochranu spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy vzniklé na základě těchto obchodních podmínek.
 2. 2)  Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (webová adresa je http://www.coi.cz). Kontaktní údaje jsou :

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR adresa Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz/cs nebo http://www.coi.cz

 1. 3)  Kupující - spotřebitel má možnost v případě sporů z kupní smlouvy uzavřené na základě těchto obchodních podmínek (kupní smlouva uzavřená on-line) využít evropskou platformu pro řešení sporů on-line (dále jen „platforma pro řešení sporů“). Platformu pro řešení sporů zřídila Evropská komise za účelem nezávislého, nestranného, transparentního, efektivního, rychlého a spravedlivého řešení sporů on-line mezi spotřebiteli a podnikateli. Platforma pro řešení sporů je dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (řešení spotřebitelských sporů on- line podle nařízení (EU) č. 524/2013).

Článek 15. Závěrečná ustanovení

 1. 1)  Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou účinná od 14. června 2016.
 2. 2)  Obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavřené ode dne 14. června 2016.
 3. 3)  Dosud platné Všeobecné obchodní podmínky ze dne 1. ledna 2014 pozbývají platnost dnem 13. června 2016.